მთავარი » ტრენინგები


ხანძრის წინააღმრდეგ ბრძოლა

ტრენინგ კურსი მოიცავს როგორც თეორულ მასალას, ასევე პრაქტიკულ სავარჯიშოებს.

ძირითადი საკითებია:

  • · ხანძარსაშიშროება და ზოგადი ხანძარსაწინააღმრდეგო მოთხოვნები;
  • · სახანძო უსაფრთხოების მოთხოვნები ისეთი ტერიტორიებისთვის როგორიცაა ვენტილაციის ზონა, საევაკუაციო ზონა, წყალმომარაგების სისტემები;

ნანახია: 4126 | განთავსების თარიღი: 08.06.2013

პირველადი სამედიცინო დახმარება
1) პირველადი დახმარების აღმოჩენის ზოგადი პრინციპები

· პირველადი დახმარების არსი და  მნიშვნელობა

· მოქმედების გეგმა პირველადი დახმარების აღმოჩენის დროს

· შემთხვევის ადგილის დათვალიერება/სიტუაციაში გარკვევა

· უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

· პირველადი დახმარების აღმოჩენა
ნანახია: 2329 | განთავსების თარიღი: 13.05.2013