მთავარი » ტრენინგები


ხანძრის წინააღმრდეგ ბრძოლა

ტრენინგ კურსი მოიცავს როგორც თეორულ მასალას, ასევე პრაქტიკულ სავარჯიშოებს.

ძირითადი საკითებია:

  • · ხანძარსაშიშროება და ზოგადი ხანძარსაწინააღმრდეგო მოთხოვნები;
  • · სახანძო უსაფრთხოების მოთხოვნები ისეთი ტერიტორიებისთვის როგორიცაა ვენტილაციის ზონა, საევაკუაციო ზონა, წყალმომარაგების სისტემები;

ნანახია: 1380 | განთავსების თარიღი: 08.06.2013

არავერბალური კომუნიკაცია

      არვერბალური კომუნიკაციის ტრენინგ-კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

                ·         არავერბალური კომუნიკაციის არსი და ძირითადი დებულებები;

                ·         არავერბალური და ვერბალური კომუნიკაციის ერთობლიობა;

                ·         არავერბალური კომუნიკაციის ელემენტები:

ნანახია: 665 | განთავსების თარიღი: 06.06.2013

ბიზნეს ადმინისტრირება  ბიზნეს ადმინისტრირების კურსი მოიცავს 8 ძირითად საკითხს. კურსი აგებულია როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მასალაზე, გამოყენებულია ინდივიდუალური და ჯგუფური სავარჯიშოები, ბიზნეს პროცესების ამსახველი სიმულაციები და სიტუაციური განხილვა.
ნანახია: 755 | განთავსების თარიღი: 13.05.2013

სერვის +
ტრენინგ კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას, სიტუაციურ ანალიზსა და კონკრეტულ სიმულაციებს. ტრენინგ კურსის ძირითადი თემატიკაა:

1.ეფექტური კომუნიკაცია;
2.მესიჯის მიზნობრივი ორგანიზება;
3.დამარწმუნებელი კომუნიკაცია, შემტევი დარწმუნება და კონტრ-არგუმენტაცია;

ნანახია: 663 | განთავსების თარიღი: 13.05.2013

პირველადი სამედიცინო დახმარება
1) პირველადი დახმარების აღმოჩენის ზოგადი პრინციპები

· პირველადი დახმარების არსი და  მნიშვნელობა

· მოქმედების გეგმა პირველადი დახმარების აღმოჩენის დროს

· შემთხვევის ადგილის დათვალიერება/სიტუაციაში გარკვევა

· უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

· პირველადი დახმარების აღმოჩენა
ნანახია: 1049 | განთავსების თარიღი: 13.05.2013

საგადასახადო საქმე
· საქართველოს საგადასახადო სისტემა;
· კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები;
· ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია;
· გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა;
· გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების სისტემა;
· საგადასახადო ორგანოთა უფლებები და ვალდებულებები;
· საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება;
· საგადასახადო ანგარიშგება;ნანახია: 709 | განთავსების თარიღი: 12.05.2013